Forretningsmodell

Business Model Canvas
Business Model Canvas

Forretningsmodellen er en strukturert beskrivelse av virksomheten. Alle virksomheter har en forretningsmodell, og det er helt gratis å bruke den.

Også ikke-kommersielle virksomheter har en forretningsmodell. Den store forskjellen på kommersielle og ikke-kommersielle virksomheter er at verdiskapingen i en ikke-kommersiell virksomhet måles i noe annet enn penger. Er du lege, er verdiskapingen din å forebygge og behandle sykdom. Er du i en interesseorganisasjon, kan verdiskapingen være å spre kunnskap eller påvirke holdninger.

Forretningsmodellen er det viktigste verktøyet virksomheten har for forretningsutvikling, digitalisering, kommunikasjon og sosiale medier. Uansett om målet er å øke inntektene eller redusere kostnadene, så hjelper forretningsmodellen deg å prioritere tiltakene slik at de gir størst positiv effekt på verdiskapingen.

En forretningsmodell kan beskrives på ulike måter. Et populært rammeverk er Alex Osterwalders Business Model Canvas. Det beskriver virksomheten gjennom ni ulike kategorier. Det er ikke avgjørende hvilket rammeverk du bruker, men alle virksomheter bør ha et bevisst forhold til forretningsmodellen sin.

Her er en kort beskrivelse av de ni kategoriene i Business Model Canvas-rammeverket. For enkelhets skyld brukers begrepet ‘kunde’. I en ikke-kommersiell virksomhet kan målgruppen betegnes som noe annet enn kunder, men prinsippene er de samme:

Verdiforslag (value proposition)

Verdiforslaget er den unike verdien du tilfører kunden. Verdiforslaget er ofte svaret på spørsmålet «Hvorfor skal kunde velge meg?». Du kan godt ha flere verdiforslag. Har du flere ulike kundesegmenter, kan det hende du har ulike verdiforslag for hvert segment.

Det viktigste med verdiforslaget er at det er unikt, at det er noe som skiller deg tydelig fra konkurrentene.

Kundesegment

Et kundesegment er et utvalg av markedet med felles egenskaper, behov eller preferanser. Hvordan du definerer ditt/dine kundesegment er avhengig av virksomheten din. For noen virksomheter er det vanlig å definere kundesegmenter ut fra geografi eller demografi. For andre er det mer naturlig å definere kundesegment ut fra adferd eller preferanser.

Relasjon

Relasjonen vi har til kunden er med på å styre kundens forventninger, og påvirker derfor hvordan kunden oppfatter oss. Relasjonen vi ønsker å ha med kunden påvirker også prosessene våre, og dermed kostnadene. Det er derfor viktig at den relasjonen vi ønsker å ha med kunde er sammenfallende med den relasjonen kunden opplever å ha med oss.

Kanaler

Kanaler beskriver hvor vi møter kunden og hvordan vi kommuniserer.

Aktiviteter

Aktiviteter er prosessene vi bruker for å levere verdiforslaget til kundene. Eksempler på dette er salgsprosesser, produksjonsprosesser, leveringsprosesser og administrative prosesser.

Ressurser

Ressurser er alt vi putter inn i prosessene for å levere verdiforslaget. Det er ikke bare konkrete ressurser som mennesker, lokaler og maskiner, men også kompetanse, erfaring, informasjon og andre immaterielle ressurser.

Partnere

Partnere er alle vi samarbeider med for å levere verdiforslaget til kunden. Leverandører og konsulenter er eksempler på vanlige partnere.

Partnere kan også bidra til å forbedre forretningsmodellen ved å gi oss tilgang til ressurser og prosesser som gjør oss i stand til å gi kunden et bedre verdiforslag.

Inntektsstrømmer

Aktivitetene du gjør ut mot kundene generere en eller flere inntektsstrømmer. Det er viktig å være bevisst på hvordan endringer i de andre kategoriene i forretningsmodellen påvirker inntektsstrømmene.

For ikke-kommersielle virksomheter kan inntektsstrømmene komme fra aktører utenfor forretningsmodellen, for eksempel offentlige overføringer eller tilskudd.

Kostnadsstruktur

Aktivitetene, ressursene og partnerne danner grunnlaget for virksomhetens kostnadsstruktur.

Kurs

Kurset lærer deg alt du trenger for å beskrive og utvikle virksomhetens forretningsmodell.

Etter kurset har du nok kunnskap om og et rammeverk for å jobbe videre med din egen virksomhets forretningsmodell.

Workshop

I en workshop går vi igjennom stegene for å utvikle og dokumentere virksomhetens forretningsmodell.

Målet er at du både skal lære metodikken og komme ut av workshopen med en ferdig forretningsmodell.

Rådgiving og bistand

Trenger du hjelp i arbeidet med virksomhetens forretningsmodell? Jeg hjelper deg med planlegging, gjennomføring og oppfølging av prosessen.